Terma Penggunaan Laman Web

1. Anda boleh menggunakan atau mengakses https://www.eipepic.my/ (“Laman Web”) tertakluk kepada terma dan syarat berikut (“Syarat Penggunaan”). Dengan menggunakan Laman ini, anda akan dianggap telah menerima dan bersetuju untuk terikat dengan Syarat Penggunaan ini. Kami boleh membuat perubahan pada Syarat Penggunaan ini dari semasa ke semasa. Kami mungkin memaklumkan anda tentang perubahan tersebut dengan apa-apa cara yang munasabah, termasuk dengan menyiarkan versi yang diubah versi Syarat Penggunaan di Laman ini. Penggunaan berterusan anda dari Laman berikut perubahan kepada Syarat Penggunaan ini akan menjadi penerimaan anda terhadap perubahan tersebut.

2. Anda bertanggungjawab untuk semua akses ke Laman ini menggunakan sambungan Internet anda, walaupun akses oleh orang lain.

3. Kami berhak untuk menyekat akses anda ke Laman atau sebahagian daripadanya. Akses kepada kawasan yang terhad di Laman ini mungkin tertakluk kepada pendaftaran dan syarat-syarat lain. Sekiranya kami memberi anda kebenaran untuk mengakses kawasan terhad, kami mungkin menarik balik kebenaran itu pada bila-bila masa (termasuk jika anda melanggar mana-mana Terma Penggunaan ini).

4. Kami akan menggunakan usaha yang munasabah untuk memastikan bahawa Laman ini tersedia pada setiap masa. Walau bagaimanapun, kami tidak dapat menjamin bahawa Tapak atau fungsi atau ciri mana-mana Tapak ini akan sentiasa tersedia dan / atau bebas daripada kesilapan. Khususnya, Laman ini tidak boleh didapati semasa tempoh apabila kami melaksanakan peningkatan atau menjalankan penyelenggaraan penting di Laman ini.

5. Laman ini mengandungi bahan yang dimiliki oleh atau dilesenkan oleh kami. Bahan ini termasuk, tetapi tidak terhad kepada, reka bentuk, tata letak, rupa, rupa dan grafik. Apa-apa pengagihan semula atau pengeluaran semula sebahagian atau semua kandungan dalam apa-apa bentuk adalah dilarang melainkan dengan kebenaran terlebih dahulu kami.

6. Kami menyediakan Laman ini secara ‘setakat’ dan tidak membuat representasi mengenai kualiti, ketepatan masa, prestasi, kesesuaian, kesempurnaan maklumat atau ketepatan apa-apa kandungan dan bahan yang disediakan di Laman ini. Setakat yang dibenarkan oleh undang-undang, kami dengan jelas tidak mengecualikan:

6.1.1 semua syarat, jaminan dan terma lain yang mungkin tersirat oleh undang-undang ke dalam Syarat Penggunaan ini; dan

6.1.2 apa-apa dan semua liabiliti kepada anda, sama ada berbangkit di bawah Terma Penggunaan ini atau selainnya berkaitan dengan penggunaan Laman Anda.

Perkara yang disebut terdahulu adalah pembatasan liabiliti yang komprehensif yang digunakan untuk semua jenis ganti rugi, termasuk tetapi tidak terhad kepada kerosakan ganti rugi, langsung, tidak langsung atau berbangkit, kehilangan data, pendapatan atau keuntungan, kehilangan atau kerosakan kepada harta dan tuntutan pihak ketiga .

7. Kebenaran anda untuk menggunakan Laman ini adalah peribadi kepada anda dan tidak boleh dipindah milik, dan anda tidak boleh menggunakan Laman untuk tujuan komersil. Penggunaan Laman Anda adalah bersyarat atas kepatuhan anda terhadap peraturan kelakuan yang dinyatakan dalam Syarat Penggunaan ini dan anda bersetuju bahawa anda tidak akan:

7.1.1 menggunakan Laman ini untuk sebarang tujuan penipuan atau menyalahi undang-undang;

7.1.2 menggunakan Laman ini untuk memfitnah, menyalahgunakan, mengganggu, tangkapan, mengancam atau melanggar hak orang lain, termasuk tanpa batasan hak privasi orang lain atau hak publisiti;

7.1.3 mempersonakan mana-mana orang atau entiti, secara palsu atau sebaliknya menyalahi kenyataan anda dengan mana-mana orang atau entiti berkaitan dengan Laman; atau menyatakan atau menyiratkan bahawa kami mengesahkan mana-mana pernyataan yang anda buat;

7.1.4 mengganggu atau mengganggu operasi Laman atau pelayan atau rangkaian yang digunakan untuk menjadikan Laman ini tersedia; atau melanggar apa-apa kehendak, prosedur, dasar atau peraturan rangkaian sedemikian;

7.1.5 menghantar atau menyediakan selainnya berhubung dengan Laman ini apa-apa virus, cacing, kuda Trojan atau lain-lain kod komputer yang berbahaya atau invasif atau boleh atau bertujuan untuk merosakkan operasi, atau untuk memantau penggunaan, apa-apa perkakasan, perisian, atau peralatan;

7.1.6 membiak, menduplikasi, menyalin, menjual, menjual semula, atau mengeksploitasi sebaliknya untuk apa-apa maksud komersil, mana-mana bahagian, penggunaan, atau akses kepada Laman ini;

7.1.7 mengubahsuai, menyesuaikan, mentafsir, mengembalikan enjin, menyusun semula atau membongkar mana-mana bahagian Laman;

7.1.8 mengalih keluar sebarang hak cipta, cap dagangan atau notis hak proprietari lain dari Laman atau bahan yang berasal dari Laman ini;

7.1.9 bingkai atau cermin mana-mana bahagian Laman tanpa kebenaran bertulis terlebih dahulu kami;

7.1.10 mewujudkan pangkalan data dengan memuat turun dan menyimpan kandungan Laman secara sistematik;

7.1.11 menggunakan mana-mana peranti manual atau automatik dalam apa-apa cara untuk mengumpul kandungan Laman atau memperbanyak atau memintas struktur pelayaran atau pembentangan Laman tanpa kebenaran bertulis terlebih dahulu. Walau apa pun yang terdahulu, kami memberikan pengiktirafan enjin carian dalam talian awam yang terhad untuk menggunakan aplikasi pencarian carian untuk menghasilkan semula bahan-bahan dari Laman ini untuk tujuan semata-mata dan semata-mata setakat yang diperlukan untuk membuat indeks dicari di dunia untuk bahan-bahan tersebut semata-mata berkaitan dengan perkhidmatan carian dalam talian setiap operator.

Kami berhak untuk membatalkan pengecualian ini secara umumnya atau dalam keadaan khusus.

8. Dari semasa ke semasa, Laman ini boleh menyediakan atau memasukkan pautan ke laman web dan sumber dalam talian yang lain. Pautan ini disediakan untuk kemudahan anda untuk memberikan maklumat lanjut dan kami tidak bertanggungjawab dan tidak mengesahkan laman atau sumber luar tersebut. Penggunaan laman web dan sumber daya pihak ketiga anda adalah risiko anda sendiri.

9. Anda boleh membuat pautan ke Laman ini, dengan syarat:

9.1.1 pautan itu adil dan sah dan tidak ditunjukkan dengan cara yang berikut:

(a) mengelirukan atau boleh mencadangkan apa-apa jenis persatuan, kelulusan atau pengesahan oleh kami yang tidak wujud, atau

(b) berbahaya kepada reputasi kami atau reputasi mana-mana sekutu kami;

Kami berhak untuk mengharuskan anda segera mengeluarkan sebarang pautan ke Laman ini pada bila-bila masa dan anda hendaklah mematuhi dengan segera apa-apa permintaan oleh kami untuk menghapuskan pautan tersebut.

10. Kami boleh mengumpul dan menggunakan maklumat mengenai anda mengikut Notis Perlindungan Data Peribadi 2010. Anda boleh melihat salinan dasar ini dengan mengklik di sini.

11. Terma Penggunaan ini berkuatkuasa sehingga ditamatkan. Kami boleh, pada bila-bila masa dan atas apa-apa sebab, menamatkan akses anda ke atau penggunaan Laman ini. Jika kami menamatkan akses anda ke Laman ini, anda tidak akan mempunyai hak untuk membawa tuntutan terhadap kami atau sekutu kami berkenaan dengan penamatan tersebut. Kami dan sekutu kami tidak akan bertanggungjawab untuk sebarang penamatan akses anda ke Laman ini.

12. Apa-apa terma, syarat, ketentuan, ketentuan, perjanjian atau pengusahaan dalam ketentuan dan ketentuan ini yang tidak sah, tidak sah, dilarang atau tidak dapat diterapkan tidak berlaku hingga ke tahap penyalahgunaan, kekosongan, larangan atau ketidakpatuhan seperti tanpa membatalkan ketentuan yang berlaku di sini, dan apa-apa penyalahgunaan, kekosongan, larangan atau ketidakberkuasaan yang sedemikian tidak boleh membatalkan atau menyebabkan haram, tidak sah atau tidak boleh digunakan apa-apa terma, syarat, ketetapan, peruntukan, perjanjian atau usaha lain yang terkandung di sini.

13. Syarat Penggunaan ini akan ditadbir dan ditafsirkan selaras dengan undang-undang Malaysia.